Seriously – Juno? NetZero? Free internet for a while. Also, free wireless? C’mon.